Visjon, verdier og formål

Visjon

Agenda – ditt springbrett videre

Verdigrunnlag

Jobb – Ansvar – Respekt

Formål

Agenda AS sitt formål er å styrke den enkelte deltakers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Selskapet skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv.

Etiske retningslinjer

Bedriftens etiske politikk skal stimulere til god yrkesutøvelse og videreutvikle gode holdninger og praksis.
Alle ansatte og tiltaksdeltakere skal behandles i tråd med menneskerettigheter, uavhengig av kjønn, seksualitet, alder, religion eller nasjonalitet.
Intet av det vi sier eller gjør, skal føre til fysisk, psykisk eller økonomisk utnytting av tiltaksdeltakere eller kolleger.
Det er forventet at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften.
Bedriften skal følge lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet, og sikkerheten skal alltid ivaretas.

Etiske retningslinjer ses i sammenheng med bedriftens Verdigrunnlag, Rettighetsdokumentet, Konfidensialitet og Arbeidsreglement.

 • Våre ressurser forvaltes godt og forsvarlig
 • Vi viser ansvar for eget arbeid
 • Vi utnytter ikke vår posisjon overfor medarbeidere og attføringsdeltakere.
 • Vi behandler alle med respekt, omsorg og ansvar.
 • Vi viser toleranse, raushet og forståelse
 • Vi opptrer høflig, ærlig og fremmer trivsel og trygghet
 • Vi samarbeider om løsninger
 • Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Vi respekterer alles verdighet og menneskeverd uansett sykdom, livssyn, holdninger og kultur
 • Vi er lojale og forholder oss til arbeidslivets relevante regler
 • Vi respekterer avgjørelser som er tatt, og er lojale mot disse
 • Vår kommunikasjon preges av imøtekommenhet, åpenhet og ærlighet og baserer seg på fakta
 • Vi snakker ikke negativt eller ufordelaktig om hverandre, og tar opp saker med den det gjelder
 • Vi støtter hverandre og gir positive tilbakemeldinger og bidrar til å gjøre hverandre gode
 • Vi tar problemer opp der de hører hjemme
 • Alt vi sier og gjør tåler offentlighetens og medienes søkelys, og vi respekterer taushetsplikten
 • Våre aktiviteter bygger på våre verdier
 • Vi viser skjønn ved mottak av gaver, og disse skal ikke føre til personlig vinning for hverken giver eller mottaker.