Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Produksjonen og arbeidsoppgavene er et hjelpemiddel for vår egentlige oppgave ; å utvikle ressurser hos mennesker. Vi gir de som har begrensninger i arbeidsevne og jobbvalg , en mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd Våre interne produksjonsområder er arbeids arena for deltakere i VTA-tiltaket.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Du bør kunne jobbe minimum 50%, og tjene inn din egen bonuslønn. Arbeidet skal bidra til å utvikle dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre yrkesrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV lokalt, eller avtal tid med oss for orientering og omvisning.

Økonomiske ytelser under tiltaket

Du mottar/ beholder uførepensjon etter folketrygdloven, i tillegg til en bonuslønn. Om du i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon beholder du den ytelsen du har inntil varig uførepensjon er innvilget.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Innhold:

Tiltaket Arbeidsforberedende trening kan inneholde:

 • Avklaring og kartlegging
 • Motivasjon og mestringsaktiviteter
 • Karriereveiledning
 • Informasjon og kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning
 • Veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver
 • Arbeidsutprøving og arbeidstrening
 • Opplæring rettet mot reell og formell kompetanse

Varighet:

Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Dersom du gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan du få forlenget varigheten med ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket tilpasses dine individuelle behov.

Hvem er tiltaket for?

Personer som kan ha sammensatte bistandsbehov og har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.

 Link til brukerundersøkelsen

 QR-kode for besvarelse på mobiltlf.

Avklaring

Avklaring er et tiltak for deg som trenger bistand til kartlegging og/eller utprøving av arbeidsevnen din.

Innhold:

Tiltaket består av en systematisk kartlegging av din kompetanse og dine yrkesinteresser, og veiledning i forhold til dine muligheter på arbeidsmarkedet. Du vil også få mulighet til en praktisk utprøving av arbeidsevne og vurdering av tilretteleggingsbehov.

Aktiviteter som tilbys i avklaringstiltaket:

 • Kartleggingssamtaler

Kompetanse, helse, nettverk, yrkesinteresser, grunnleggende ferdigheter (les/skriv, data), motivasjon

 • Karierreveiledning

Interesser, ressurser, muligheter, yrker/aktuelle bransjer, utdanning

 • Utprøving av arbeidsevne

Tempo, arbeidsstilling, bevegelighet, utholdenhet, stabilitet, samarbeid, behov for tilrettelegging

 • Tema/ kurs

Arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, arbeidsrelaterte emner, jobbsøkerverksted, livsstils- og kostholdsveiledning, motivasjon, WIE (interessekartlegging), SIA (kartleggingsverktøy).

 • Egenaktivitet
 • CV, karriereveilednings- og egenvurderingsskjema, arbeidsmarkedsinformasjon, logg, registrering av timeliste, m.m.

 

Varighet:

Du kan delta i tiltaket Avklaring i inntil 4 uker. Ved særlige behov, kan varigheten forlenges med inntil 8 uker (12 uker til sammen).

Hvem er tiltaket for?

Personer i yrkesaktiv alder som har behov for å få avklart sin arbeidsevne og sine muligheter på arbeidsmarkedet for å komme i eller beholde arbeid.

 Link til brukerundersøkelsen

 QR-kode for besvarelse på mobiltlf.

Oppfølging

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger personlig bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg.

I tiltaket skal det utarbeides en heltids arbeidsrettet plan, hvor egenaktivitet vektlegges som en del av aktivitetene. Det legges opp til gjennomsnittlig 10 oppfølgingstimer per måned i hele tiltaksperioden, men timeforbruket tilpasses individuelt.

Innhold:

I oppfølgingstiltaket kan du blant annet få bistand til:

 • Karriereveiledning; muligheter og ressurser knyttet til arbeid
 • Tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
 • Oppfølging på arbeidsplass
 • Bistand til å søke arbeid
 • Arbeidsutprøving
 • Opplæring basert på yrkeskartlegging og behov
 • Oppfølging gjennom utdanningsløp og skolegang

Varighet:

Du kan delta i tiltaket Oppfølging i inntil 6 måneder, men kan forlenges med ytterligere 6 måneder.

Hvem er tiltaket for?

Oppfølging kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby.

Link til brukerundersøkelsen

 QR-kode for besvarelse på mobiltlf.

Arbeidsrettet rehab. (ARR)

Skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Skal også lære deltakerne å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeføringsarbeidssøkerfase til tross for en eventuell sykdom eller skade.

20 timer pr uke inntil 12 uker.

Kan inneholde arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, livsstils-/kostholdsveiledning, opplæring knyttet til nåværende arbeidsforhold, motivasjon, mestring i/av hverdagen, evnt kombinasjon av flere punkter.

Personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Personer med ulike utfordringer; f.eks helseproblemer, liten arbeidserfaring, lav sosial kompetanse osv.

Link til brukerundersøkelsen

 QR-kode for besvarelse på mobiltlf.

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Brosjyre Basiskompetanse i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i Basiskompetanse i arbeidslivet. Dette er et kursopplegg med utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og ferdigheter. Målet er å øke den generelle grunnleggende kompetansen.

Opplæringen er individuelt tilrettelagt. Vi har ingen tradisjonell klasseromsundervisning men bruker mye tid på veiledning av hver enkelt deltaker. Vi gjennomfører kartlegging med verktøy som Rådgiveren, PDK-testen, digital-testen og/eller regne-testen. Resultatene danner grunnlaget for opplæringen.

Det lages individuelle opplæringsløp basert på deltagernes kompetanse, erfaringer og kartleggingsresultater.Kurset har en varighet på inntil 100 timer og innsøking skjer via Agenda eller NAV.

Eksempel på kurs:

 • Kompetansekartlegging
 • Digital kompetanse
 • Skriftlig kommunikasjon
 • Strategier for bedre innhenting av informasjon (med vekt på leseteknikker)
 • Matematisk kompetanse

Varighet:

Det kan foregå i en 12 ukersperiode á 9 timer pr uke, eller f.eks. ukentlig over en 3-6 måneders periode.

Gruppestørrelse:

Maks 10 deltakere pr. kurs. Dette gir gode muligheter for tett læreroppfølging og faglig utbytte for den enkelte.

For bedrifter tilpasses kursene den enkelte bedrift og avdeling.

På Jobb/ Amfi Service

Dette er et et etablert samarbeid mellom AMFI- senteret og Agenda som ble startet i september 2013. På Jobb/ Amfiservice har kontor i u. etg, rett over Mester Grønn.

Vi er tilgjengelig ukedager 08:00- 15:00.

42 butikker/ oppdragsgivere med tilgang til blant annet Salg & Service oppgaver, HMS, Vaktmester, drift/ vedlikehold av bygg innvendig/ utvendig og uteareal.

På Jobb/ Amfi Service skal være i tråd med Stortingsmelding 46- “Flere i arbeid”. St. meld. sier klart og tydelig: “Mer av attføringen og arbeidsinkluderingen må foregå i ordinært arbeidsliv”, og peker på Arbeids & Inkluderingsbedrifter som en sentral del av løsningen.

MÅL: Skape nye arbeidsplasser/ jobbformidling til ordinært arbeidsliv. Skape seg et jobbnettverk og praksiserfaring.

 • Rekrutteringsarena
 • Arbeidspraksis
 • Avklaringsarenaer
 • En må være innsøkt av NAV i et arbeidsrettet tiltak for å kunne være deltaker i Amfi service.

Plattform 1

På oppdrag fra Narvik kommune driver Agenda et daglig aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering innenfor rus- og psykisk helse.

Plattform1 holder til i Kongensgate 37, inngang Kommunegata (Parkhallene) i Narvik og har åpent alle hverdager mellom kl 10 – 14.

Brukerorganisasjoner

Her finner du en liste over aktuelle brukerorganisasjoner som du kan henvende deg til dersom du trenger hjelp til noe.

Kontaktpersoner for jobbsøkere/tiltaksdeltakere

Merete H. Olsen i bruktbutikken.     Mobil: 911 55 487     Mail: merete.olsen11(at)gmail.com

Helge Furnesvik i Holmenveien.       Mobil: 404 98 731    Mail: helge.furnesvik(at)gmail.com